Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων του ΝΑΤ

  • Date: 22 Feb 2016
  • Author:
  • Comments: (0)
  • Categories: News

Διαγωνισμό για την κατακύρωση της χαμηλότερης τιμής για την ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων προκηρύσσει το ΝΑΤ. Η ασφάλιση είναι για δύο χρόνια και η προυπολογισθείσα δαπάνη έως 150.000 ευρώ.

Η υποβολή των προσφορών γίνεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία τις 9 Νοεμβρίου στις 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 4149431